0

Правила за рад са корисницима Библиотеке


Библиотека је отворена сваког радног дана од 8.00 до 19.00 часова, а суботом од 9.00 до 14.00 часова. Библиотека има и летњи распоред рада (за период јул – август), о коме су корисници благовремено обавештени за сваку текућу годину.
Чланови Универзитетске библиотеке могу бити: студенти, постдипломци, универзитетски наставници, научни радници, као и сви остали грађани под посебним условима. Приликом уписа студенти показују индекс, личну карту, односно пасош и прилажу фотографију (25x30mm), а остали корисници личну карту, односно пасош и прилажу фотографију. Упис се наплађује, по ценама утврђеним Ценовником.
Корисник добија трајну чланску карту коју је обавезан да чува и има код себе при сваком доласку у Библиотеку. Ако корисник изгуби чланску карту, уписује се поново на исти начин као и претходног пута. У Библиотеку се могу уписати установе и предузећа, као колективни чланови, на основу писменог захтева.
При уласку у читаоницу, корисник је дужан да на пулту преда своју чланску карту. Уношење својих публикација и белешки у читаонице корисник је дужан да пријави књижничару у читаоници. У читаонице је забрањено уношење хране и пића. Кад излази из читаонице, кориснику се враћа чланска карта.
Рачунаре у Интернет простору корисници могу користити самостално, поштујући прописана правила. Коришћење Интернета првих 60 минута се не наплаћује, а након тога цена је 50,00 динара по сату.
У просторијама Библиотеке, а нарочито у читаоницама мора владати ред и тишина. Дежурни запослени има право да опомене корисника због нарушавања реда и тишине у читаоници и другим просторијама Библиотеке. Обавезно је искључивање мобилних телефона при уласку у  Библиотеку.
У случају кршења претходно наведених правила или непримереног понашања у Библиотеци директор Библиотеке може кориснику одузети чланску карту и прекинути чланство.

Коришћење публикација

Корисници добијају обавештења о фондовима Библиотеке у Одељењу за информациону и рефералну делатност. Библиотекар-информатор даје корисницима неопходне информације и упознаје корисника са основним изворима информација у Библиотеци и по потреби га упућује на базе података.
Библиотечки фонд се користи:
- у читаоницама Библиотеке;
- позајмицом ван Библиотеке;
- међубиблиотечком позајмицом.
Ван Библиотеке се не издаје:
- стара и ретка грађа (издања до 1939. године);
- публикације штампане за време Другог светског рата (1939-1945);
- периодичне публикације (новине, часописи и сл.);
- публикације из посебних библиотека – легата;
- докторске дисертације, магистарске тезе и специјалистички радови;
- реферална збирка (библиографије, енциклопедије, лексикони, речници и сл.);
- дела са репродукцијама уметничких слика и цртежа, као и луксузна издања са илустрацијама;
- оштећене и трошне публикације;
- публикације добијене међубиблиотечком позајмицом.
Само у изузетно оправданим случајевима директор Библиотеке може одобрити позајмицу претходно наведеног библиотечког фонда и ван Библиотеке.
Корисници Библиотеке могу добити истовремено на коришћење следећи број публикација:
- универзитетски наставници и сарадници до 10 публикација у читаоницама и ван Библиотеке;
- докторанти, постдипломци, научни и културни радници који нису запослени на Универзитету до пет публикација у читаоницама и ван Библиотеке;
- студенти и остали чланови до три публикације у читаоницама и две ван Библиотеке.
Установе и предузећа као колективни чланови могу истовремено позајмити ван Библиотеке до пет публикација, које преузима овлашћено лице, а на основу чланске карте могу појединачно користити до пет публикација у читаоницама Библиотеке.
Приликом коришћења библиотечког фонда ван Библиотеке, корисници су дужни да се придржавају утврђених рокова за враћање и то:
- универзитетски наставници и сарадници - до 60 дана;
- докторанти, постдипломци, научни и културни радници који нису запослени на Универзитету - до 60 дана;
- студенти, установе, предузећа и остали чланови - до 30 дана.
Запослени у Библиотеци који раде на издавању библиотечког фонда дужни су да корисника упознају са роком коришћења и обавезом пажљивог руковања позајмљеном публикацијом.
Корисник је дужан да прегледа публикације приликом пријема и да пријави евентуална оштећења запосленом који издаје публикације, јер у противном сноси одговорност за оштећење.
Корисници лично подижу и враћају публикације и лично подижу индекс и друга документа.
Са књигама корисник мора пажљиво руковати и чувати их од сваког оштећења. Забрањено је подвлачити текст и писати по маргинама.
У случају да корисник оштети или изгуби књигу мора је заменити новим примерком истог издања. Ако књигу не може набавити и заменити, дужан је да плати одштету према процени Комисије Библиотеке. Док се публикација не замени или наплати одштета, корисник губи право коришћења Библиотеке.
Корисници су дужни да врате Библиотеци публикације у утврђеном року. Ако корисник не врати публикације у утврђеном року, дужан је да плати пенале према Ценовнику Библиотеке за сваки дан прекорачења, посебно за сваку појединачну публикацију.
По истеку рока на који је публикација позајмљена, а није враћена нити је рок продужен, Библиотека ће повести потребан поступак за враћање позајмљене публикације. Поступак започиње писменом опоменом. Ако корисник ни после три опомене не врати позајмљене публикације, Библиотека ће покренути судски поступак. Сви трошкови око поступка за враћање позајмљене публикације иду на терет корисника. Док се води поступак за враћање позајмљених публикација, корисник губи право коришћењa Библиотеке.

Kаталози

Још у првој фази рада Универзитетске библиотеке формирани су:
- ауторски,
- стручни (са унетом страном периодиком коју је Библиотека примала до 1990. године),
- предметни лисни каталог, а
- започет је рад на формирању централног каталога Универзитета.
Библиотека је 1996. године компјутеризована и прелази на ISIS софтверски пакет. Тада је унет целокупан фонд Библиотеке, а постепено се напушта унос у лисни каталог. Од 1997. године лисни каталог се више не ажурира, већ се нови подаци уносе само уелектронски каталог. Исте године је и позајмица аутоматизована.
Са 2003. годином завршава се први период у развоју Библиотеке. Укључујући се у пројекат Виртуелна библиотека Србије, Универзитетска библиотека у Крагујевцу у потпуности прелази на систем узајамне каталогизације, заснован на софтверском пакету COBISS, у фебруару 2004. године.
COBIB.SR је узајамна библиографско-каталошка база података која представља резултат узајамне каталогизације српских библиотека укључених у систем COBISS.SR. Садржи библиографске записе о књижној (монографске, серијске публикације, чланци и др.) и некњижној грађи (CD-ови, DVD-ови и др.). Поред библиографских података садржи и информације о томе које библиотеке поседују поједину грађу, што јој одређује функцију узајамног каталога. База података COBIB.SR од основног је значаја за систем COBISS.SR, јер има централну улогу у процесу узајамне каталогизације, у претраживању библиографских информација, као и информација о локацији и доступности грађе у српским библиотекама.
Од 2007. године Универзитетска библиотека прелази на COBISS2 програм за позајмицу, што је корисницима донело низ предности, јер приликом претраживања виде податак у електронском запису и знају да ли је публикација слободна или не и да ли су у могућности да је поруче или резервишу.
У децембру 2011. године Библиотека почиње са радом у програмском окружењу COBISS3.

Читаонице Библиотеке

Библиотека је смештена у делу Универзитетског комплекса, на простору од 1500 м2, који се поред радних просторија за запослене и више магацина (депоа) за смештај публикација, састоји од:
- главне читаонице са 50 читалачких места, у оквиру које је и посебан Интернет простор са 10 места за слободан приступ Интернету, и
- читаонице периодике са 20 читалачких места.   

cit2
                                                           


cit1


На галерији читаонице се налази новоформирана Универзитетска галерија.
Приликом коришћења читаоница корисник је дужан да запосленом преда своју чланску карту. Уношење својих публикација и белешки у читаонице корисник је дужан да пријави запосленом у читаоници. У читаонице је забрањено уношење хране и пића.
У просторијама Библиотеке, а нарочито у читаоницама мора владати ред и тишина. Дежурни запослени има право да опомене корисника због нарушавања реда и тишине у читаоници и другим просторијама Библиотеке. Обавезно је искључивање мобилних телефона при уласку у Библиотеку. Кад излази из читаонице, кориснику се при предаји књига из фондова Библиотеке враћа чланска карта.
Рачунаре у Интернет простору корисници могу користити самостално, поштујући прописана правила. Коришћење Интернета првих 60 минута се не наплаћује, а након тога цена је 50,00 динара по сату.
cit5

Међубиблиотечка позајмица


Сву литературу коју не поседује у својим фондовима Библиотека може поручити својим корисницима путем међубиблиотечке позајмице из земље или иностранства. Жељену литературу можете поручити на:  pozajmica@kg.ac.rs
Литературу можете поручити и лично у Одељењу за информациону и рефералну делатност.
Међубиблиотечка позајмица у земљи се најчешће обавља са нашим сталним партнерима: Универзитетским библиотекама у Београду и Нишу, Народном библиотеком у Београду и Библиотеком Матице српске у Новом Саду. Цена услуге је 150,00 динара по публикацији (увећано за  поштанске трошкове, у зависности од тежине књиге).
Контакт особа: Љиљана Станимировић,  ljiljanas@kg.ac.rs
Међубиблиотечка позајмица са иностранством се обавља највећим делом преко немачког електронског сервиса SUBITO. Путем њега могуће је наручивати чланке и књиге, као и делове из књига. Испорука је брза и ефикасна. Чланке можете добити у року од 24 часа на жељену електронску адресу. 
Контакт особа: Весна Абадић,  vesnaa@kg.ac.rs

Цене за међубиблиотечку позајмицу са иностранством

Позајмица из eвропских библиотека (осим Велике Британије):
  • чланци из часописа (до 20 страница) 1.300,00 динара, однoсно 1.500,00 динара (електронски заштићени се не прослеђују, већ се штампају у Библиотеци). Уколико чланак има преко 20 страница доплаћује се према реалној цени.
  • књиге 3.500,00 динара. Уколико је књига тежа од 1 кг доплаћује се према реалној цени поштанских трошкова.
British Library:
  • чланци из часописа 1.500,00 динара, без обзира на број страна;
  • књиге 3.500,00 динара + поштански трошкови. Уколико British Library посредује у позајмици из неке друге библиотеке у Великој Британији, плаћа се додатних 700,00 динара.
Специјални захтеви (позајмица из ваневропских земаља, раритети и сл.):
  • реална цена позајмице коју наплаћује библиотека од које се позајмљује + поштански трошкови за штампане публикације.

Ценoвник услуга

Библиотека наплаћује следеће услуге:
- специјализоване информације из база података,
- трошкове међубиблиотечке позајмице,
- фотокопирање (осим оштећеног и трошног библиотечког фонда),
- скенирање (осим оштећеног и трошног библиотечког фонда),
- коришћење Интернета дуже од 60 минута, и
- друге услуге.
Одлуку о висини цене услуга доноси Управни одбор Библиотеке.
Овде можете преузети комплетан цeновник услуга.

Цитираност истраживача

У Универзитетској библиотеци се израђују библиографије цитираности истраживача према захтеву корисника. Цитираност се утврђује на основу цитатних база, као што су: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humaties Citation Index, односно према ISI Web of Science, који је један од критеријума за добијање звања и пројеката од стране Министарства просвете и науке.
Шта је потребно за добијање библиографије цитираних радова?
Потребна је комплетна библиографија одређеног аутора, хронолошки уређена, са тачним распоредом аутора у вишеауторским радовима, која се предаје у Одељењу за информациону и рефералну делатност, лично или електронском поштом. Такође, потребно је поднети и Захтев за израду библиографије цитираних радова лично или електронски.          
Претраживање цитираности радова појединих аутора се ради тако што се сваки рад из библиографије аутора посебно претражује и то према првом аутору рада.
Рок за израду прегледа цитираности је 10 радних дана од дана пријема захтева.
Резултате можете добити у електронској форми на CD-у или у штампаном облику. Уз библиографију цитираности добијате и званичну потврду на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју Ваших цитата.
Библиографски запис цитата садржи:
- ауторе који су Вас цитирали,
- наслов рада у коме сте цитирани,
- назив часописа, годиште, број и странице, и
- који Ваш рад је цитиран.


Постави коментар Blogger

 
Top