0

Одељење набавке и обраде

Послујући као библиотека општенаучног карактера и трудећи се да задовољи потребе својих корисника, Универзитетска библиотека у Крагујевцу преко Одељења набавке и обраде своју набавну политику заснива на куповини, поклонима, легатима и размени публикација (научне, стручне литературе и универзитетских уџбеника). Фонд Библиотеке се умогоме увећава и поштовањем обавезног примерка, тј. обавезом сваког факултета Универзитета у Крагујевцу да Библиотеци уступи по један примерак новоиздате публикације своје установе. Обавеза Одељења је да прати издавачку делатност постојећих издавачких кућа, али и да излази у сусрет својим корисницима купујући дезидерате. Посебан вид пословања, који је све чешће заступљен је размена са другим високошколским библиотекама.
Одељење набавке и обраде обавља следеће послове:
- координира набавну политику библиотечко-информационе грађе и извора у оквиру Универзитета,
- успоставља и одржава сарадњу са библиотекама у земљи и иностранству,
- евидентира и контролише трошкове набавке и прати изворе информација, односно домаћу и страну издавачку продукцију и врши избор библиотечко-информационе грађе и извора,
- прегледа и одабира библиотечко-информациону грађу и изворе за набавку (куповина, размена, поклон) и израђује наруџбине,
- врши пријем библиотечко-информационе грађе и извора,
- врши рекламације неиспоручене грађе и извора,
- врши стручне посете и контакте са домаћим и иностраним партнерима,
- даје информације о порученој и набављеној грађи и изворима,
- обавља физичку обраду грађе и расходовање,
- шаље библиотечко-информациону грађу у размену,
- каталошки обрађује домаћу и страну библиотечко-информациону грађу.
Одељење набавке и обраде инвентаришe и каталошки обрађуje библиотечко-информациону грађу у COBISS систему обједињене каталогизације. Почев од 2010. године уведена је и услужна делатност одређивања УДК бројева научних и стручних радова за све заинтересоване истраживаче крагујевачког Универзитета.

Одељење периодике

Одељење периодике претежно заснива свој рад на формирању електронског каталога серијских публикација, још од марта 2005. године. Највећи број часописа добијен је као поклон Библиотеке Матице српске из Новог Сада, Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" из Београда, Министарства науке и заштите животне средине, као и других факултета и института у Републици Србији.
На Одељењу периодике прикупљају се, обрађују, чувају и дају на коришћење серијске публикације: часописи, билтени, годишњаци, алманаси, календари, летописи и зборници. Публикације овог Одељења покривају различите области људског интересовања, као што су:  српски језик, књижевност, техника, право, економија, медицина, психологија, социологија, информатика, историја, архитектура, пољопривреда, култура и др.
Одељење поседује око 2.500 примерака докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на факултетима Универзитета у Крагујевцу, као и 450 наслова домаћих и 105 наслова страних часописа.
Одељење периодике обавља следеће послове:
- врши физичку обраду, инвентарисање и сигнирање серијских публикација,
- врши предметну и класификациону обраду и смештај серијских публикација,
- каталошки обрађује докторске дисертације и магистарске тезе одбрањене на Универзитету у Крагујевцу,
- врши унос и одржава електронску базу података серијских публикација,
- аналитички обрађује серијске публикације Универзитета у Крагујевцу, као и прилоге и чланке из периодике и монографија научних радника Универзитета,
- води библиографску базу података радова научних радника Универзитета у Крагујевцу,
- издаје на коришћење серијске публикације и обавља рад са корисницима у оквиру читаонице периодике.
Захваљујући обради у систему COBISS могуће je израдити персоналне библиографије истраживача и стручних сарадника, на основу шифре истраживача и то за сваког истраживача посебно.
Читаоница периодике располаже са 20 читалачких места и ради сваког радног дана од 8.00 до 19.00 часова, а суботом од 9.00 до 14.00 часова.

Одељење фондова, заштите и циркулације

Један од најважнијих задатака Библиотеке је богаћење библиотечких фондова. Набавка публикација обавља се у складу са потребама свих студијских група Универзитета у Крагујевцу, али и других научних и културних институција Крагујевца и околине. Публикације се набављају куповином, разменом и поклоном. У последње време фондови су значајно обогаћени поклонима појединаца и институција из земље и иностранства. Активности овог Одељења базиране су на бројним врстама услуга које Универзитетска библиотека пружа својим корисницима, а евидентно је да се њихов обим повећава из године у годину.
          
Одељење фондова, заштите и циркулације обавља следеће послове:
- прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење обавезни примерак библиотечко-информационе грађе и извора, који настају и објављују се на Универзитету у Крагујевцу,
- смешта, негује и чува фонд Библиотеке,
- рукује фондом и издаје га на коришћење у Библиотеци и ван ње,
- анализира коришћење и планира смештај фонда,
- уписује и води евиденцију корисника,
- даје информације о условима коришћења фондова и о фондовима,
- врши претраживање по захтевима корисника,
- организује и усклађује рад система размене и међубиблиотечке позајмице библиотечко-информационе грађе и извора у земљи и са иностранством,
- израђује извештаје о прегледу коришћења фондова,
- планира рад на ревизији фондова,
- спроводи мере заштите фондова,
- води књигу дезидерата,
- врши услуге фотокопирања, штампања, скенирања,
- израђује планове рада и извештаје о раду Одељења.
Универзитетска библиотека поседује богат фонд монографских и серијских публикација (углавном научних и стручних часописа). Посебно је значајна велика збирка домаће и стране приручне литературе (енциклопедије, речници, лексикони, библиографије), збирка магистарских и докторских теза одбрањених на Универзитету у Крагујевцу, као и неколико вредних легата истакнутих личности овог краја. Фонд садржи обимну литературу из области друштвених, природних и техничких наука, медицине, језика и књижевности, филозофије и психологије, као и најновију информатичку литературу, а посебно место припада бројним издањима из области уметности.
Смештај новонабављених монографских публикација у Библиотеци устројен је по numerus currens-у и данас броји 100.000 библиотечких јединица, са око 70.000 наслова. Реферална збирка смештена је у читаоници у слободном приступу, а уређена је по УДК систему.

Одељење за информациону и рефералну делатност

Информациона делатност Библиотеке има за циљ пружање свих врста научних и стручних информација, на основу фондова Библиотеке и других информационих извора. Основна сврха информационе делатности је пружање помоћи корисницима у проналажењу потребне литературе и релевантних информација у фондовима Библиотеке, одговарајућим базама података или електронски доступним информационим изворима. Систематско образовање корисника и библиотекара факултетских библиотека у области коришћења електронских информационих извора је један од битних сегмената информационе делатности.
Одељење за информациону и рефералну делатност обавља следеће послове:
- координира библиотечко-информациону делатност на Универзитету у Крагујевцу,
- усклађује, припрема, организује и спроводи програм обуке корисника (студената, доктораната, истраживача) у области система комуникације у науци, коришћења информационих извора у оквиру библиотечко-информационог система Републике Србије, ауторских права и вредновања научног рада,
- прати развој библиотечко-информационих система и система из области науке и технике,
- израђује сопствене изворе информисања (библиографије, базе података о научним радницима Универзитета у Крагујевцу, другим информационим центрима, пројектима итд.),
- упућује кориснике на служење изворима библиографског информисања,
- организује и припрема тематске изложбе,
- израђује информациони материјал Библиотеке,
- пружа стручну помоћ запосленима у библиотекама и информационим центрима у оквиру Универзитета у Крагујевцу и учествује у њиховом сталном стручном усавршавању.
Информатори, стручњаци за различите научне области помажу корисницима у претраживању специјализованих база података и других електронских публикација из фондова Библиотеке. У Интернет простору корисницима је доступно претраживање свих јавно доступних информација преко Академске мреже Србије (АМРЕС), а на располагању им је и помоћ у претраживању.
Интернет простор располаже са 10 места за слободан приступ Интернету и ради сваког радног дана од 8.00 до 19.00 часова, а суботом од 9.00 до 14.00 часова.
Поредећи прву читаоницу, смештену у сутуренском простору зграде некадашњег Дома самоуправљача, са данашњом, реновираном и опремљеном по најсавременијим стандардима, у чијем склопу се налази и Интернет простор, Универзитетска библиотека ће време које долази дочекати спремна да испуни захтеве савременог универзитетског библиотечко-информационог центра.

Служба за правне, опште и финансијске послове

Одељење правних и општих послова обавља све правне и организационе послове и води целокупну административну и персоналну службу, као и техничку службу.
Служба за правне и опште послове обавља:
- све правне, кадровске и опште послове Библиотеке,
- стручно-административне послове за потребе Органа Библиотеке (Управни и Надзорни одбор),
- послове персоналне евиденције и послове у вези са здравственим осигурањем запослених,
- мере хигијенско-техничке и противпожарне заштите,
- послове курира, гардеробе, портира и хигијене,
- и друге послове по налогу директора Библиотеке.
Одељење економско-финансијских послова надлежно је за финансијско и материјално пословање Библиотеке.
Служба за економско-финансијске послове:
- израђује финансијски план Библиотеке и прати његово извршење,
- прати законске прописе из области материјално-финансијског пословања и стара се о њиховој примени,
- обавља благајничко пословање и књиговодствене послове,
- израђује периодичне обрачуне и завршни рачун Библиотеке,
- анализира финансијско пословање и даје предлоге за његово унапређење,
- израђује статистичке извештаје из области рачуноводства и финансија,
- контира финансијску документацију по контном плану,
- књижи контирана документа у финансијском књиговодству,
- врши ликвидацију путних налога и свих улазних и излазних рачуна,
- обавља и друге послове везане за материјално-финансијско пословање.

Постави коментар Blogger

 
Top